Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019

Πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΑΝΚΟ

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΟ, στη συνεδρίαση της με α/α: 9/1-7-2019 έλαβε την απόφαση 2ης παράτασης της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα. 
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης ορίζεται η 05/08/2019 και ώρα 15:00.

ΑΝΚΑΣ : CLLD/LEADER ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΩΣ 10/09/2019

Τροποποιήθηκε η 4η παράγραφος του άρθρου 7 Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης της πρόσκλησης και από "Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 10/04/2019 και ώρα 13:00 έως 09/07/2019 και ώρα 15:00" και ισχύει ως εξής: "Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 10/04/2019 και ώρα 13:00 έως 10/09/2019 και ώρα 15:00. 

Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών

Ξεκινά την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 11η πρωινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο «Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών». Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο των δράσεών του για την καταπολέμηση της ανεργίας, σχεδίασε το συγκεκριμένο πρόγραμμα για να διευκολύνει τους ανέργους στην ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων κατά την πρώτη φάση λειτουργίας τους.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να είναι άνεργοι, ηλικίας 18-66 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, να την έχουν διακόψει έως την 31/12/2011. Οι ενδιαφερόμενοι για να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
  • είτε υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής
  • είτε υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο πριν από την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι δυνητικά δικαιούχοι που έχουν διακόψει την προηγούμενη δραστηριότητα έως 31/12/2011, πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης. Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Ο συνολικός αριθμός των 10.000 δυνητικά ωφελούμενων ανέργων του προγράμματος κατανέμεται ηλικιακά ως εξής:
  • 18-29 ετών: 2.000 άτομα
  • 30-66 ετών: 8.000 άτομα

Ο/Η Διοικητής/τρια του Οργανισμού δύναται με απόφασή του/της να α) αναστείλει, β) παρατείνει, γ) λήξει τις προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης  για ένταξη στο πρόγραμμα ανά ηλικιακή ομάδα, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί και δ) να ανακατανείμει τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά ηλικιακή ομάδα.
Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη  Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε και Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους  για 3 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος.
Το ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:
  • Ως 12.000 ευρώ σε ατομικούς επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%
  • Ως 9.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το ½ του εταιρικού κεφαλαίου
  • Ως 8.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3  του εταιρικού κεφαλαίου
Το ποσό θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD


Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ-ΠΑΑ 2014-2020» η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ καλεί του ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.
Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας οι ποίες ξεπερνούν σε πληθυσμό τους 15.000 κατοίκους.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.880.000€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί Πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης: 13/03/2019 – ώρα έναρξης: 13:00   
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης: 20/05/2019 – ώρα λήξης: 15:00

Συνημμένα αρχεία:  


Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων


Ξεκινά την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11η πρωινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας».

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.
Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
·      έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018
·       δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας
·      δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019
·      έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος
·      έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από τις 7/2/2019 και μετά, κι εφόσον έχει αξιολογηθεί θετικά το επιχειρηματικό τους σχέδιο από τον ΟΑΕΔ
·      Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι, που δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης θα προχωρήσουν στην έναρξη της δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.
Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.
Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
Από το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούνται οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, παρακρατείται ποσοστό 25% από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος το αποδίδει στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.
Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και με την πιθανή, μετά από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράμματος μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 36.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις για την ανωτέρω δράση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις ανωτέρω δράσεις περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).


Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα

Η προδημοσίευση γίνεται μετά την έγκριση του σχεδίου της πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και την εξασφάλιση της Σύμφωνης Γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ η οριστική πρόσκληση αναμένεται να ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα, αμέσως μετά την εισαγωγή της στο ηλεκτρονικό σύστημα και την τελική κοινοποίησή της στην Ε.Ε.
Δείτε την προδημοσίευση του σχεδίου Πρόσκλησης :
Συνημμένα:
Σχέδιο Πρόσκλησης

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΠΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.      Λιανικό εμπόριο
2.      Παροχή υπηρεσιών εστίασης
3.      Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000 έως 150.000 ευρώ.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα επιδότησης από το πρόγραμμα έχουν αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:
α) έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
β)διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
γ)έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
-Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου: 1 ΕΜΕ
-Για τον κλάδο εστίασης: 2 ΕΜΕ
-Για τον κλάδο της εκπαίδευσης: 5 ΕΜΕ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Η ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 19/12/2018.

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται:
·         Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑΜΕΑ
·         Αγορά εξοπλισμού και λογισμικών
·         Δαπάνες πιστοποίησης
·         Ψηφιακή προβολή
·         Τεχνικές μελέτες
·         Κατάρτιση προσωπικού
·         Σύνταξη και Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
·         Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη)

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ
Η ημερομηνία έναρξης υποβολών ορίζεται η 06/02/2019.


ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Οι υποβολές θα εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Δικαιούχοι:
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους μεταποίησης, Logistics, χονδρικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας.

Προϋποθέσεις Ένταξης:
·            Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
·    Να έχουν (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου
·      Να διαθέτουν έστω έναν επιλέξιμο ΚΑΔ, σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης
·         Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
·     Να καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του Προγράμματος
·         Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

Προϋπολογισμός και ποσοστά επιδότησης
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000 – 200.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 50%, ενώ μπορεί να φτάσει έως 65%.

Επιλέξιμες Δαπάνες: 
Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκίνησε ήδη από 19/12/2018. Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:
·         Προμήθεια – εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού
·         Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας (προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση)
·         Μεταφορικά μέσα
·         Συσκευασία – ετικέτα – Branding
·         Ψηφιακή προβολή
·         Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
·         Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

Χρόνος Υποβολής:
Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής θα ξεκινήσει στις 06/02/20 19 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σημαντικές πληροφορίες:
Η διάρκεια της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 24 μήνες από την απόφαση ένταξης.
 Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε σχεδίου, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στους πρώτους (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.  
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβολής πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως περιγράφονται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.
Η ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη κάθε επενδυτικού σχεδίου να είναι το 55. Τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:
1.      Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού (ΕΜΕ)
2.      Αριθμός κερδοφόρων χρήσεων τελευταίας τριετίας
3.      Τρόπος και βαθμός κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής
4.      Ιδιωτικές επενδύσεις τελευταίας τριετίας σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών
5.      Συμμετοχή της επιχείρησης σε διαγωνισμό ή και βραβεύσεις


Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER

     Ενόψει επικείμενης πρόσκλησης, από την Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ, υποδράσεων για ιδιωτικού χαρακτήρα πράξεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER  και για την καλύτερη ενημέρωση / προετοιμασία υποψηφίων δικαιούχων / επενδύσεων, η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ δημοσιοποιεί ενημερωτικό υλικό σχετικά με το τοπικό πρόγραμμα και το νομικό πλαίσιο  που το διέπει.
      Το ενημερωτικό υλικό που δημοσιεύεται δεν αποτελεί τα τελικά κείμενα της επικείμενης πρόσκλησης.

Ενημερωτικά κείμενα για τις υποδράσεις του τοπικού προγράμματος που αφορούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Υπουργική Απόφαση για το "Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης   2014 - 2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων", όπως  ισχύει μετά την 1η τροποποίηση.

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

Άρχισαν προδημοσιεύσεις προκηρύξεων στα Leader

Στην προδηµοσίευση των προκηρύξεων για ιδιωτικές επενδύσεις στα Leader προχωράνε µία-µία οι Αναπτυξιακές εταιρείες από την περασµένη εβδοµάδα, µε τις Κοζάνης (ΑΝΚΟ), Βορείου Έβρου (ΕΕΑΒΕ) και Κιλκίς (ΑΝΚΙ) να είναι από τις πρώτες που έχουν αναρτήσει το σχετικό ενηµερωτικό υλικό. 


Στους οδηγούς περιλαµβάνεται η περιγραφή των δράσεων µαζί µε τα βαθµολογούµενα κριτήρια επιλογής των προτάσεων (διαφορετικά ανά ΟΤ∆), τα οποία έχουν µεγάλη σηµασία λαµβάνοντας υπόψη τo µικρό προϋπολογισµό ανά δράση. Όσον αφορά την ηµεροµηνία της προκήρυξης, η Αναπτυξιακή Κιλκίς αναφέρει: «Υπενθυµίζουµε ότι το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το υποµέτρο 19.2 (ιδιωτικές επενδύσεις) αναλύεται στην Υπουργική Απόφαση 13214/30-11-2017 και την τροποποίηση αυτής 7123/10-8-2018. Αναλυτικές λεπτοµέρειες και προϋποθέσεις, υποδείγµατα φακέλου υποψηφιότητας (αίτηση στήριξης), οδηγίες συµπλήρωσης των αιτήσεων, απαιτούµενα δικαιολογητικά κ.λπ, θα γίνουν γνωστά µε την έκδοση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που αναµένεται στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα (Oκτώβριος-Νοέµβριος 2018)».
Εν τω µεταξύ, µία νέα τροποποιητική απόφαση (Β’ 4178/21.09.2018), πραγµατοποιεί αλλαγές όσον αφορά τις επιλέξιµες δαπάνες των Leader. Μέσα στην απόφαση ενσωµατώνονται επίσης και ειδικοί όροι για την περίπτωση που οι επενδυτές επιλέξουν να ενισχυθούν µε το «ευνοϊκό» 65% επί των δαπανών για έργα κάτω των 300.000.