Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Επιδότηση εως 20.000 ευρώ για επιστροφή στην ύπαιθρο

Το επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που θα παρέχει επιδότηση έως 20.000 την επιστροφή στην ύπαιθρο για εκκίνηση νέων επιχειρήσεων και άνοιγμα επαγγελματικών γραφείων. Προτεραιότητα για ένταξη στο πρόγραμμα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων μη γεωργικής δραστηριότητας θα έχουν επαγγελματίες γεωργοί και μέλη αγροτικού νοικοκυριού, γυναίκες, άνεργοι και νέοι επιχειρηματίες.
 Οι νέες εταιρείες πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, ενώ το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή των υποψήφιων δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ. Η ενίσχυση αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού για τη στήριξη της «μικρής» επιχειρηματικότητας (εκκίνηση νέας επιχείρησης) σε επιλεγμένους τομείς του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με δικαιούχους γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα ήδη εγκατεστημένα σε αγροτικές περιοχές. 
Σύμφωνα με το «Έθνος» στόχος είναι η ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης (και αυτοαπασχόλησης) και των οικογενειακών εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές, βοηθώντας στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. 
Ειδικά, αφορά τα εξής: 
Τη στήριξη γεωργών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ειδικά αυτών με μικρή δυναμικότητα) μέσω της διαφοροποίησης και της πολυδραστηριότητας. Τη στήριξη μικρών αγροτικών κοινοτήτων (έως και 5.000 κάτοικοι), δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές με διαρθρωτικά προβλήματα (όπως ορεινές, νησιωτικές, πολύ μικρές) και στην εξασφάλιση βασικών υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό και την τοπική οικονομία (ενδεικτικά υπηρεσίες από πτυχιούχους επιστήμονες, κοινωνικές ή τεχνικές υπηρεσίες). Την υποβοήθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της ενθάρρυνσης οικονομικών δραστηριοτήτων που συνάδουν με την πολιτιστική, αγροτική και φυσική κληρονομιά της υπαίθρου και συνεισφέρουν στην επισκεψιμότητά της (π.χ. αγροτουρισμός, οικοτεχνία). 

Την υποστήριξη της νεανικής και γυναικείας απασχόλησης και υποψήφιων δικαιούχων με χαμηλά εισοδήματα. Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο πρέπει να προβλέπει ότι ο δικαιούχος θα αναπτύξει επαρκή επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης.

Είναι σημαντικό το επιχειρηματικό σχέδιο να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τη στρατηγική για την ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω διατύπωσης στόχων που να είναι μετρήσιμοι, εκφρασμένοι ως ποσοτικοί στόχοι (όπως η δημιουργία θέσεων απασχόλησης) ή ποιοτικοί στόχοι (όπως η ανάπτυξη της οικοτεχνίας, η απόκτηση πιστοποίησης). Η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός 5 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης και, αντίστοιχα, η έναρξη/δήλωση της σχετικής δραστηριότητας στις φορολογικές αρχές (ΔΟΥ) εντός 6 μηνών. 
Το ποσό της ενίσχυσης χορηγείται σε δόσεις, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται με την ορθή υλοποίηση του σχεδίου, καθιστώντας τους στόχους δεσμευτικούς, ενώ δεν συνδέεται με το κόστος δράσεων, αλλά διαμορφώνεται στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων για την περιοχή και την επιχείρηση. Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού επιχορήγησης για έναρξη νέας μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας/επιχείρησης εντός αγροτικών περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη μπορεί να συνδυαστεί μερικώς ή ολικώς με επιδότηση επιτοκίου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα προσφέρουν ανάλογο τραπεζικό προϊόν σχετικά με την παροχή δανείου για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων, χωρίς να συνδέεται με υλοποίηση συγκεκριμένων επενδύσεων και με μέγιστη διάρκεια τα 5 έτη. 

Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται τουλάχιστον σε 2 δόσεις, με την 1η δόση (έως 30% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμευτικών στόχων.

 Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία εντός των αγροτικών περιοχών εφαρμογής όπως: Γεωργοί και μέλη αγροτικών νοικοκυριών, Λοιπά Φυσικά πρόσωπα. Ποσά ενίσχυσης Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 11.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο). 

Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι:
 α) 11.000 ευρώ για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. αρχιτεκτονικό ή δικηγορικό γραφείο).
 β) 16.000 ευρώ για έναρξη επιχείρησης διαφορετική από την περίπτωση (α) (π.χ. παντοπωλείο ή παραδοσιακή ταβέρνα). 

Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά 4.000 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού. 

Επαγγέλματα που χρηματοδοτούνται Η υποστήριξη αφορά τις εξής κατηγορίες «διαφοροποιημένων» μη γεωργικών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα:

Δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης προς μη γεωργικά προϊόντα (μη τρόφιμα) που σχετίζονται με την οικοτεχνία, τα τοπικά προϊόντα και μικρές παραδοσιακές δημιουργικές βιοτεχνίες (π.χ. κατασκευή προϊόντων κλωστοϋφαντουργικής, ένδυσης, από δέρμα - ξύλο - φελλό και καλαθοποιίας, παραγωγή σαπουνιών, κεραμικών, επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών). 

Παροχή επιστημονικών, τεχνικών, κοινωνικών υπηρεσιών και μικρής κλίμακας λιανεμπορίου που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και καθημερινές ανάγκες κατοίκων (π.χ. υπηρεσίες γεωτεχνικών, λογιστών, αρχιτεκτόνων, κτηνιάτρων, ξενό- γλωσση ή άλλη ειδική εκπαί- δευση, ιατρικές υπηρεσίες). Δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και τις ειδικές μορφές τουρισμού (όπως καταλύματα, ενοικίαση ειδών αναψυχής, διοργάνωση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων). 

Δραστηριότητες μεταποίησης προς μη γεωργικά προϊόντα (επεξεργασμένα τρόφιμα), εστίασης και λιανικής πώλησης ποτών και τροφίμων ασκούμενες αυτόνομα ή συνδυαστικά μεταξύ τους (περιπτώσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπου υπάρχει συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωση από πελάτες εντός και εκτός αυτών των καταστημάτων όπως γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία). 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα
Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την έναρξη μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (νέα επιχείρηση) με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 2 έτη και μέγιστη τα 4 έτη. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι εντός αγροτικών περιοχών εφαρμογής του προγράμματος, με τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας ή έδρας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης) και εντός αγροτικών περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου. 


Οι νέες επιχειρήσεις πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και συμπεριλαμβάνονται οι ατομικές επιχειρήσεις. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν αντικείμενο δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους τομείς διαφοροποίησης του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Δεν υποστηρίζεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων με σύνθετο αντικείμενο όπου περιλαμβάνονται δραστηριότητες εκτός «επιλεγμένων τομέων», με την εξαίρεση επιχειρήσεων που έχουν δευτερεύουσα δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουμένως άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανόμενης της αυτοαπασχόλησης, εξαιρούμενης της γεωργικής δραστηριότητας. Πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση. Δεν είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι: δημόσιοι φορείς, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, δικαιούχοι υπομέτρων 6.1 και 6.3 του ΠΑΑ 2014-20 (νέοι γεωργοί, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις), ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα με χρηματοδότηση από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014-20 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για 12.700 θέσεις εργασίας

Από σήμερα, Τρίτη, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον ΟΑΕΔ προκειμένου να υπαχθούν στη δράση «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης».
Η συγκεκριμένη δράση αφορά επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.
Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ , στοχεύει στην στήριξη 12.700 εργαζόμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται:
(α) σε νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και
(β) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού) και την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως των καθαρών νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για ισόποσο χρονικό διάστημα .
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν, την αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
ΠΗΓΗ:aftodioikisi.gr

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Πώς θα απαλλάσσονται από τον φόρο τα ανείσπρακτα ενοίκια

Νέα ρύθμιση για τη μη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων προβλέπει το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα για την εκταμίευση της δόσης από το ESM και που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στην βουλή.


Σύμφωνα με αυτήν, προυπόθεση είναι να υπάρχει δικαστική απόφαση σε βάρος του ενοικιαστή που δεν καταβάλει τα ενοίκια προκειμένου ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να αποφύγει να φορολογηθεί για τα ενοίκια που δεν εισέπραξε. Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, «τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, και αποκτώνται από 1.1.2015 και εξής φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράττονται, με την προϋπόθεση ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολή ή επιδίκασης μισθωμάτων».΅

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Νέα χαράτσια για τους ιδιοκτήτες ακινήτων από 1.1.2016

Εξτρά επιβαρύνσεις θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από 1.1.2016 αφού θα είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν στην προμήθεια πιστοποιητικών καλής λειτουργίας των καυστήρων αλλά και με την υποχρεωτική πλέον για όλα τα διαμερίσματα που ενοικιάζονται προμήθεια ενεργειακού πιστοποιητικού.

Πολλές είναι οι αλλαγές για το ενεργειακό πιστοποιητικό με την υποχρεωτική του έκδοση και για ακίνητα και μικρότερα των 50 τ.μ ενώ από την 1.1.2016 τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη. 

Αυτά προκύπτουν από την πρόσφατη νομοθεσία που προέβλεπε ο νόμος με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας Στο σχόλιό της, η ΠΟΜΙΔΑ σημειώνει ότι θεωρεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, που εισηγήθηκαν τα εν Βρυξέλλαις lobbies των επαγγελματιών και των βιομηχανιών με στόχο του τη δυσφήμηση και απαξίωση των υφισταμένων κτιρίων της Ευρώπης, ώστε να εξαναγκάσει τους ιδιοκτήτες τους σε τεράστιες δαπάνες σ΄αυτά, χωρίς κανένα εγγυημένο αποτέλεσμα, ως την πλέον αποτυχημένη υποχρεωτική ελεγκτική διαδικασία που προσπάθησε ποτέ η ΕΕ να εισάγει στην Ευρώπη! 

Σε χώρες όπως η Γερμανία και η Φινλανδία, οι έρευνες απέδειξαν το αναξιόπιστο των ΠΕΑ, ιδιαίτερα όταν είναι βασισμένα σε θεωρητικές υποθέσεις αντί στην πραγματική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων. Πάντως μέχρι σήμερα ουδεμία εξοικονόμηση ενέργειας έχει επιτευχθεί εξ αιτίας του, παρά μόνον «εξοικονόμηση» όσων ασχολούνται με την έκδοσή του, μετατρέποντάς το σε ένα ακόμη πραγματικό «χαράτσι» για όσους το υφίστανται. Γι΄αυτό η ΕΕ οφείλει και έχει ήδη αρχίσει να επανεξετάζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του, μέσω διαβούλευσης με τη συμμετοχή της UIPI, η οποία πρόσφατα ολοκληρώθηκε, με σκοπό την αναμόρφωσή του, ελπίζουμε όχι πάλι προς το επαχθέστερο για τους ιδιοκτήτες... 

Σε σχέση με τις κυριότερες από τις νέες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την πρόσφατη νομοθεσία που αφορά τα ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίων, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ανακοινώνονται και επισημαίνονται τα εξής: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4122/2015 σε όλες τις εμπορικές διαφημιστικές καταχωρήσεις στον Τύπο και το διαδίκτυο για τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας που διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, απαιτείται η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) του κτιρίου, όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ.
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4122/2015, από 1.1.2016 είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται. 
Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4122/2015, από 1.1.2016 τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος έως είκοσι (20) έως και εκατό κιλοβάτ (100 kW) τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, για συστήματα με λέβητες άνω των εκατό κιλοβάτ (100 kW) (ανά 4 έτη αν χρησιμοποιούν αέριο ως καύσιμο). 
Δ. Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων μπορεί να επισύρει πρόστιμο από 1.000 έως 10.000€ ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας του υπόχρεου κλπ. 


2. Σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. του Ν. 4342/2015, από 9/11/2015, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

www.dikaiologitika.gr

Ερχεται η αναδρομική προκαταβολή φόρου σε 30.000 επιχειρήσεις

Πάνω από 30.000 επιχειρήσεις εντός των επομένων ημερών θα πρέπει να πληρώσουν την αναδρομική αύξηση της προκαταβολής φόρου, η οποία βεβαιώθηκε με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα κέρδη του 2014, από το 80% στο 100%.

Οι αυξημένες προκαταβολές φόρου, για κέρδη τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2014, αφορούν όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες οι οποίες είχαν παραμείνει σε προκαταβολή φόρου 80%, σε αντιδιαστολή με τράπεζες και ανώνυμες εταιρείες οι οποίες ήδη επιβαρύνονταν με προκαταβολή 100%. 

Μετά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων το καλοκαίρι, με προκαταβολή φόρου 100% επιβαρύνονται πλέον και προσωπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα καθώς και κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών. Οι υπόχρεοι σε αυξημένη προκαταβολή θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα από τη ΔΗΛΕΔ. 

Παράλληλα ήδη έχουν ψηφιστεί διατάξεις οι οποίες προβλέπουν ότι η προκαταβολή φόρου από το 55% αυξάνεται σε 75% για κέρδη που προκύπτουν στη διάρκεια του τρέχοντος φορολογικού έτους (οι επιβαρύνσεις θα φανούν στα εκκαθαριστικά των δηλώσεων που θα υποβληθούν του χρόνου), ενώ για κέρδη τα οποία θα προκύψουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και εφεξής, η προκαταβολή φόρου θα είναι στο 100% του φόρου που αναλογεί.

 Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Επιδοτήσεις έως 15.000€ σε αγρότες από 18-50 ετών

Οικονομική ενίσχυση έως 15.000 ευρώ σε αγρότες μέχρι 50 ετών που κατέχουν πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να διατηρηθούν και να δημιουργηθούν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξής τους φέρνει νέο χρηματοδοτικό μέτρο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.Το πρόγραμμα -προϋπολογισμού 22 εκατ. ευρώ- στοχεύει στην τόνωση του εισοδήματος σε παραγωγούς που δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο καθεστώς των νέων αγροτών, έχουν συμπληρώσει δηλαδή το 40ό έτος της ηλικίας τους, και κατέχουν μικρές εκμεταλλεύσεις.

Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη διαφόρων δαπανών που σχετίζονται με την αγορά γης, εξοπλισμού, ζωικού και φυτικού κεφαλαίου
Η χορήγηση κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη διαφόρων δαπανών που σχετίζονται με την αγορά γης, εξοπλισμού, ζωικού και φυτικού κεφαλαίου. Το μέτρο «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που θα προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα θα έχει τετραετή διάρκεια και το πριμ που θα φθάνει τις 15.000 ευρώ θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό έχουν οι κάτοχοι οικογενειακού χαρακτήρα πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων.
Πρόκειται για διάδοχο μέτρο των μικρών σχεδίων βελτίωσης που αφορούσε στους κτηνοτρόφους, χωρίς όμως να περιορίζεται στις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις, καλύπτοντας δαπάνες όχι μόνο για ζωικό αλλά και για φυτικό κεφάλαιο.
Δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 έως 50 ετών κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και νομικά πρόσωπα που έχουν μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΑΣΟ του Ν.2810/2000 όπως οι έννοιές τους ορίζονται στο εμπορικό δίκαιο.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τους επαγγελματίες
Οι αγρότες για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:
• Οι εκμεταλλεύσεις, για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να ανήκουν νόμιμα σε: Φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 έως 50 ετών, τα οποία είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δηλαδή αντλούν τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.
Κατ΄ εξαίρεση, για τους κατοίκους της νησιωτικής χώρας (πλην Κρήτης και Εύβοιας) το ελάχιστο ποσοστό διαμορφώνεται στο 25%.
• Υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
• Δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενα από οποιοδήποτε Ταμείο εσωτερικού ή εξωτερικού και ταυτόχρονα δεν έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης.
• Εχουν λευκό ποινικό μητρώο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής. Επίσης, στους υποψηφίους, κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης του επενδυτικού τους σχεδίου, δεν θα πρέπει να έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση κοινοτικών κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας
Επιλέξιμες επενδύσεις θα είναι η αγορά γης, αγορά ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και κάλυψη λειτουργικών εξόδων.
Πέραν της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων βάσει των επενδυτικών σχεδίων, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα χρειαστεί να αναλάβουν και μια σειρά από υποχρεώσεις.
• Να συγκεντρώνουν και να τηρούν σε αρχείο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύσταση και έλεγχο του φακέλου πληρωμής.
• Για μία τουλάχιστον πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αποπληρωμής του επενδυτικού τους σχεδίου θα πρέπει να:
• Διατηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο καθεστώς ενίσχυσης.
• Αξιοποιούν κατά τον πλέον ορθολογικό τρόπο τις επενδύσεις για τις οποίες ενισχύθηκαν.
• Υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
• Τηρούν αρχείο με όλα τα έγγραφα που αφορούν στις επενδύσεις για τις οποίες έχουν υποβάλει αίτηση συγχρηματοδότησης.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ
Πηγή: http://www.ethnos.gr/

Αυτό είναι το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» που θα προκηρυχτεί έως το τέλος του έτους

Στις ενισχυόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνονται: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία - Φάρμακα, Υλικά - Κατασκευές.

Μεταξύ των τεσσάρων προγραμμάτων που έχουν προδημοσιευτεί και αναμένεται η προκήρυξή τους έως το τέλος του χρόνου, είναι και το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Οπως αναφέρεται στην προδημοσίευση, η δράση εντάσσεται στον Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑνΕΚ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο 2.1 «Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης» και την επενδυτική προτεραιότητα 8iii: «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».
Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν από την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

- Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή

- Ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Επισημαίνεται ότι οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης θα ορισθούν αναλυτικά στην πρόσκληση του προγράμματος, όπου θα τεθούν και εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, oι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

- Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον οδηγό του προγράμματος (επισημαίνεται η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης).

- Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μιας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς είτε σε επενδυτικό σχήμα).

- Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

- Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ):

- Αγροδιατροφή
- Ενέργεια
- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
- Εφοδιαστική Αλυσίδα
- Περιβάλλον
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
- Υγεία - Φάρμακα
- Υλικά - Κατασκευές

Προϋπολογισμός έργων

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2015: 40% και 2ος κύκλος 2016: 60%).

Το πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 48 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000 ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενης από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα ότι ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Τέλος, επισημαίνεται και πάλι ότι τα αναφερόμενα στοιχεία αφορούν την προδημοσίευση του προγράμματος, ενώ οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στην πρόσκληση του προγράμματος.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στην προδημοσίευση του προγράμματος δεν αναφέρονται αναλυτικά οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ορισθούν στην πρόσκληση του προγράμματος. Ενδεικτικά όμως αναφέρεται ότι θα ενισχυθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

- Ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της EME).

- Το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία).

- Τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες - ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.ά.).

- Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης.

- Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ).

- Ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.ά.).

- Οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.

- Οι αμοιβές τρίτων.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον τρία έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.Μ. Πασπαλιάρη
Πηγή: http://jobgr.blogspot.gr

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Μέσα στον Σεπτέμβριο 3 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Οικονομίας, ξεκινούν τον Σεπτέμβριο τρία νέα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ.


Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» 

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις 
Προϋπολογισμός & επιδότηση: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ με το ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης 
Επιλέξιμες Δαπάνες: Εκσυγχρονισμός/αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών, εξοικονόμηση ενέργειας / ύδατος, εμπλουτισμό υπηρεσιών, πιστοποιήσεις υποδομών – υπηρεσιών, προβολή – προώθηση, αμοιβές συμβούλων, μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού 

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Δικαιούχοι: Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους. 
Επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα (ενδεικτικά): Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α. 
Επιλέξιμες δαπάνες (100% ενίσχυση): Επαγγελματικός εξοπλισμός, λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός 

Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 

Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών, ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας 
Προϋπολογισμός & επιδότηση: 
Επιχορηγεί δράσεις ως 50.000 ευρώ με το ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης 
Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες: Προτεραιότητα δίνεται στην αγροδιατροφή, την ενέργεια, υγεία- φάρμακα, τεχνολογίες πληροφορικής κ.λπ. Επιδοτείται παραγωγικός εξοπλισμός, λειτουργικό κόστος, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας, αμοιβές τρίτων και γενικός εξοπλισμός 

Και για τα τρία προγράμματα, οι αναλυτικές προσκλήσεις / προκηρύξεις αναμένονται στο τέλος Σεπτεμβρίου με σκοπό την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο τέλος 2015 – αρχές 2016.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Αίτημα για παράταση 6 - 12 μηνών του ΕΣΠΑ και επιπλέον 2 δισ.

Επιπλέον κοινοτικά κονδύλια, περισσότερα των 2 δισ. ευρώ, για το νέο ΕΣΠΑ (2014 - 2020) καθώς και παράταση του τρέχοντος προγράμματος κατά 6 έως 12 μήνες ώστε να ξεπαγώσουν πληρωμές 1 δισ. ευρώ ζητά η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα.
Τα παραπάνω, όπως και τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές του νέου αναπτυξιακού νόμου, παρουσίασε χθες κατά τη διάρκεια της πρώτης του συνέντευξης Τύπου ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Νίκος Χριστοδουλάκης. Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα μέχρι το 2020 θα χρειαστεί 100 δισ. ευρώ νέων επενδύσεων, και παρατήρησε πως μόνο τα 20 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ δεν αρκούν, δίνοντας έμφαση στα κίνητρα για την ενεργοποίηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Ο κ. Χριστοδουλάκης παρουσίασε τις ενέργειες που θα αναλάβει για το ΕΣΠΑ και τον αναπτυξιακό νόμο, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους με τρόπο που να παραπέμπει σε υπουργό εκλεγμένης κυβέρνησης. Ο ίδιος βέβαια έσπευσε να διασκεδάσει αυτήν την εικόνα λέγοντας: «Εμείς είμαστε υπηρεσιακή κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν υπηρεσιακά προβλήματα...».
Ειδικότερα, ο υπουργός Οικονομίας αναφέρθηκε στο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 -2020 κι έκανε γνωστό πως την ερχόμενη εβδομάδα στα τεχνικά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα βρίσκονται στην Αθήνας θα υποβάλει πρόταση διεκδίκησης μεγαλύτερου ποσού. Υπενθυμίζεται ότι μαζί με την εθνική συμμετοχή το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 26 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η χώρα έχει το δικαίωμα να ζητήσει το 2016 την ενεργοποίηση της «ρήτρας αναθεώρησης», δηλαδή να διατεθούν άλλα 2 δισ. ευρώ. Ο υπουργός διευκρίνισε, χωρίς να αποκαλύψει τα επιπλέον κονδύλια που θα διεκδικήσει, ότι αυτά που θα αιτηθεί δεν θα αντιστοιχούν μόνο στα ποσά της ρήτρας αναθεώρησης.
Εξήγησε ότι το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 - 2020 σχεδιάστηκε με δεδομένα προ κρίσης: «Είναι αναγκαίο για τη χώρα ενός ΕΣΠΑ εξόδου από την κρίση», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα ζητήσει να μπει και το κριτήριο της αύξησης της απασχόλησης προκειμένου να χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις και έργα, ενώ κρίνει σημαντικό και την αλλαγή των δράσεων που θα ενισχυθούν λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση.
Εξάλλου, σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ της τρέχουσας περιόδου 2007-2013, ο κ. Χριστοδουλάκης τόνισε ότι θα ζητήσει την παράτασή του από 6 έως 12 μήνες επικαλούμενος την κρισιμότητα της κατάστασης της χώρας. Αν ικανοποιηθεί το αίτημα από την Κομισιόν θα ξεπαγώσουν... πληρωμές 1 δισ. ευρώ.
Άλλη μία πρωτοβουλία του υπουργού θα είναι και η συνάντησή του στις 11 Σεπτεμβρίου με τις Επιτροπές Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ (δήμους, περιφέρειες κ.λπ.), ενώ πριν από τις εκλογές θα επιδιώξει ο ίδιος να μεταβεί στις Βρυξέλλες.
Επίσης μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν ξεκαθαριστεί τα έργα που δεν μπορούν να ενταχθούν στο τρέχον ΕΣΠΑ.
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 
Τέσσερις νέες καινοτομίες του σχεδιαζόμενου αναπτυξιακού νόμου παρουσίασε ο κ. Χριστοδουλάκης που, μεταξύ άλλων, συνδυάζουν τη χρηματοδότηση αλλά και την αναδιάρθρωση δανείων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κρίση. Θύμισε μάλιστα την αποτυχία των προηγούμενων επενδυτικών νόμων με νούμερα. Το 2004 αν εγκρίθηκαν 10.000 έργα, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς μόλις 5.000, ενώ άλλα 2.000 είναι μη ενεργά.
Το 2011 εντάχθηκαν 1.200 και υλοποιήθηκαν μόλις εννέα έργα.
Οι τέσσερις νέες καινοτομίες του νέου αναπτυξιακού νόμου, περιγράφηκαν από τον υπουργό ως εξής:
• Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγάλο πρόβλημα εξεύρεσης ίδιων κεφαλαίων. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία ενός fund στο οποίο θα υπαχθούν οι μικρομεσαίοι. Το fund θα είναι εισηγμένη εταιρεία ώστε να ελέγχεται από όλους τους αρμόδιους μηχανισμούς.
• Σήμερα υπάρχει απουσία ενός μηχανισμού αξιόπιστης μέτρησης της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Προβλέπεται η δημιουργία ενός Οργανισμού Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Η οργάνωση θα αναληφθεί από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών που θα αξιολογεί την φερεγγυότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και θα δίνει μια διαβάθμιση η οποία θα είναι δημόσια. Η διαβάθμιση της εταιρείας θα είναι προϋπόθεση για την ένταξή της στον αναπτυξιακό νόμο.
• Σήμερα η χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι σε χαμηλά επίπεδα (0,3% του ΑΕΠ) πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα των επιχειρήσεων να καινοτομούν. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα επιδοτεί την έρευνα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων που θα αποτελεί και ιδιαίτερο κριτήριο επιλεξιμότητας.
• Σήμερα υπάρχουν πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης.
«Χωρίς νέα μαζική απασχόληση, η χώρα και η κοινωνία θα καταρρεύσει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλάκης προσθέτοντας: «Μόνο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να την δώσει. Μόνο ο ιδιωτικός τομέας είναι ικανός να μας θρέψει και να σηκώσει την κοινωνία...».
Σχέδιο Γιούνκερ
Ειδική ημερίδα προγραμματίζει το υπουργείο Οικονομίας την ερχόμενη εβδομάδα για την καλύτερη προετοιμασία του φακέλου που θα υποβάλει η Ελλάδα προς χρηματοδότηση από το «πακέτο» Γιούνκερ.
Περιλαμβάνει 325 δισ. ευρώ για όλη την Ε.Ε. και σύμφωνα με τον υπουργό ξεκινά η προπαρασκευή της υποβολής προτάσεων. Για τον σκοπό αυτό θα γίνει ημερίδα με τη συμμετοχή βιομηχανιών, τουριστικών επιχειρήσεων και λοιπών αρμόδιων φορέων.

πηγή: imerisia.gr

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΣΠΑ: Νέο πρόγραμμα για Ελεύθερους Επαγγελματίες

Πρόγραμμα για Ελεύθερους Επαγγελματίες αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο Σεπτέμβριο σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας. Το πρόγραμμα θα έχει τίτλο: "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"
Στόχος του προγράμματος θα είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Δικαιούχοι
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών κατά την υποβολή της αίτησης είναι:
 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 € (100% ενίσχυση )
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών:
 1. Ιατροί
 2. Οδοντίατροι
 3. Κτηνίατροι
 4. Φυσιοθεραπευτές
 5. Βιολόγοι
 6. Ψυχολόγοι
 7. Δικηγόροι
 8. Μηχανικοί
 9. Γεωπόνοι
 10. Δασολόγοι
 11. Δημοσιογράφοι
 12. Ξεναγοί
 13. Μεταφραστές
 14. Καθηγητές/ Δάσκαλοι
 15. Μουσικοί
 16. Σκηνοθέτες
 17. Οικονομολόγοι
 18. Λογιστές
 19. Κοινωνιολόγοι
 20. Διακοσμητές
 21. Προγραμματιστές
 22. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:
 • Αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού
 • Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • Αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό
Προϋπολογισμός δράσης
50 εκατ. €, σε δύο (2) κύκλους των 25 εκατ. € (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος
 • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
 • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
 • Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α' κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016
 • Εντάξεις Α' κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
 • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη
πηγή : http://www.epixeiro.gr

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Σε ισχύ από τον Ιούλιο ο εντοπισμός των ανασφάλιστων οχημάτων.

Σύμφωνα με τη συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησε στις 17/6,  η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος μαζί με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), οι έλεγχοι για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οδηγών ξεκινάνε άμεσα!
Σκοπός της συνέντευξης τύπου ήταν η έγκαιρη ενημέρωση του κοινού καθώς ο στόχος της ρύθμισης αυτής είναι η προστασία του κοινωνικού συνόλου και όχι ο αιφνιδιασμός και η τιμωρία του πολίτη.

Η διαδικασία

Μετά τον εντοπισμό ανασφάλιστου οχήματος, μέσω της διασταύρωσης στοιχείων, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης θα λαμβάνει ειδοποιητήριο ώστε 
Να πληρώσει παράβολο €250 & να ασφαλίσει το όχημά του μέσα σε 8 ημέρες!

Σε διαφορετική περίπτωση τα στοιχεία του θα πηγαίνουν στην αστυνομία και θα επιβάλλεται από χρηματικό πρόστιμο μέχρι και αφαίρεση πινακίδων.
Συγκεκριμένα, ο Ν. 489/76προβλέπει ότι η κυκλοφορία οχήματος χωρίς το ειδικό αποδεικτικό της ασφάλισης σήμα επισύρει την επιβολή των παρακάτω διοικητικών κυρώσεων:

A. Διοικητικές κυρώσεις
 • Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες.
 • Η πρόκληση δε ατυχήματος από όχημα χωρίς το προαναφερόμενο ειδικό σήμα, επισύρει την αφαίρεση πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια.
 • Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, βεβαιωθέντος με πράξη της Αστυνομικής Αρχής και εισπραττόμενο με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, 1.000€ για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500€ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των 250€ για τα δίκυκλα.

Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα.

B. Ποινικές κυρώσεις
 • Φυλάκιση από 2 μήνες έως 1 χρόνο
 • Χρηματική ποινή έως €3.000

Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλαίσιο της προστασίας και ενημέρωσης του πολίτη, έχει τεθεί σε εφαρμογή από 01/05/2015, μια καινοτόμος εφαρμογή ηλεκτρονικού ελέγχου από το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου.
Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ιδιοκτήτη οχήματος, να μπαίνει στο site του Επικουρικού και πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και το ΑΦΜ του, να επιβεβαιώνει ότι το όχημά του εμπεριέχεται στη λίστα των ασφαλισμένων οχημάτων - εάν το όχημά του δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, τότε ο κάτοχος πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία έχει συνάψει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ώστε να λυθεί το ζήτημα. Διάβασε περισσότερα εδώ.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Επικουρικού Κεφαλαίου, έχουν εντοπιστεί ήδη περισσότερα από 2.000 πλαστά συμβόλαια και η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι ανάλογος ελεγκτικός μηχανισμός θα υλοποιηθεί σύντομα και για τα ΚΤΕΟ!

Η ασφάλιση από αστική ευθύνη είναι θέμα υπευθυνότητας και συνείδησης.
Εάν το όχημά σου είναι ανασφάλιστο, προστάτεψε τον εαυτό σου και τους γύρω σου και απέφυγε το πρόστιμο!


Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Leader N. Πιερίας (5η προκήρυξη) μέχρι 12/6/2015

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
''ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013'' - Π.Α.Α. ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.Οι δραστηριότητες που επιχορηγούνται μέσω των προγραμμάτων Leader είναι:
 • Μικρά τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία (μέχρι 40 κλίνες) και campings.
 • Επισκέψιμα αγροκτήματα (έκτασης τουλάχιστον 20 στρεμμάτων).
 • Εστιατόρια, αναψυκτήρια, παραδοσιακά καφενεία.
 • Βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής προϊόντων, όπως χειροτεχνήματα μεταλλουργίας ή ξυλοτεχνίας, προϊόντα κεραμικής - υφαντουργίας, ξύλινες κατασκευές (καρέκλες, έπιπλα, έπιπλα κουζίνας).
 • Βιοτεχνίες μεταποίησης-τυποποίησης γεωργικών προϊόντων (όπως δημητριακά, οίνος, οπωροκηπευτικά, κρέας, γάλα, αυγά, μέλι, ελιές, πατάτες, άνθη, σπόροι, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά).
 • Μεταποίηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων (ξυλεία, καυσόξυλα, φελλός, ερικόριζα).
 • Μικρές βιοτεχνίες επεξεργασίας ειδών διατροφής και δασοκομικών υλών μετά την α΄μεταποίηση (πχ αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή αλευροειδών προϊόντων, παραγωγή αλκοολούχων ποτών, παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά κλπ).
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία, δραστηριότητες φυσικής ευεξίας, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία, επισκευή υποδημάτων & δερμάτινων ειδών, λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και άλλων ποτών, παντοπωλεία κλπ).
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
 • Γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
 • Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, ποδηλατικές διαδρομές στην αγροτική ύπαιθρο, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Πληροφορίες: http://pieriki-anaptixiaki.gr/leader_2015_2.html

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΕ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ ( ΦΕΚ 45/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά πρ...